Õiglane riik hoolib kõigist

Jan 03

 

• Hooldekodu koha tagamine igale eakale
• Omastehoolduse suurem toetamine
• Rehabilitatsiooni ja taastusravi võimaluste suurendamine
• Kõigi tööealiste inimeste kaasamine tööturule
• Puuetega inimestele vajalike teenuste tagamin

 

Sotsiaalne turvalisus
Eesti Keskerakonna sotsiaalpoliitika on alati lähtunud põhimõttest, et riik kohustub tagama inimväärse elu kõigile. Kõrgeim eesmärk peab oleme kõikide inimeste hoidmine alates nende sünnimomendist kuni vanaduspõlve lõpuni, väärikas vanaduspõlv eakatele.

Puuetega inimeste toetamine
 Tagame omastehooldajatele väärilise toetuse ning pensionistaaži.
 Tõstame hooldajatoetuse 100 euroni kuus.
 Suurendame rehabilitatsiooni, sealhulgas taastusravi võimalusi.
 Parandame invatranspordi võimekust ning invaabivahendite kättesaadavust. Tagame kõigile abivajajatele eluks vajalikud abivahendid.
 Tõstame puuetega laste toetusi. Inimkeskne hoolekanne kõigile abivajajatele
 Rajame hooldekodude kõrvale ka õenduskodud. Hooldekodu ei ole raskele voodihaigele õige koht, aga õendushaigla pakub vaid ajaliselt piiratud teenust. Rakendame õenduskodud klientidele, kes vajavad ajaliselt piiramata ja samaaegselt nii hoolekande- kui tervishoiuteenust.
 Laiendame abivajajatele koduõenduse teenust, mis vähendab ühtlasi kulu kallimatele tervishoiuteenustele nagu statsionaarne ravi.
 Alustame seeniorite teenusmajade loomist, mis toovad eakatele nii hoolekande kui ka olmeteenused lähemale.
 Käivitame riikliku programmi igale abivajajale hooldekodu koha tagamiseks toetades vajadusel riigi poolt hooldekodu teenuse eest tasumist.
 Rakendame mitmetasandilise integreeritud sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuseid pakkuva süsteemi.
 Suurendame asendushoolduse teenuse rahastamist, et oma lähedaste hooldajad saaksid rohkem vaba aega.
 Oleme seisukohal, et töövõimekao ennetamine on töövõimereformi õnnestumise eelduseks.
 Toetame ööpäevaringsete erihooldusteenuse kohtade loomist ning suurendame erihoolekandeteenuste rahastust.
 Paneme uute kortermajade rajamisel arendajale kohustuse tagada ligipääsetavus ka erivajadustega inimestele.
 Jätkame eluruumide kohandamise projektiga, et kõik erivajadusega inimesed saaksid viia oma eluruumid vastavusse vajadustega.

 

KOGU MEIE VALIMISPLATVORM ON KÄTTESAADAV SIIT! 

TAGASI