Põhja-Sakala vallas sündis koalitsioon, Keskerakond saab volikogu esimehe koha

Okt 23

Laupäeva õhtul lõppesid edukalt Valimisliidu Ühine Tee, EKRE, Keskerakonna, Isamaa ja Eesti 200 vahel peetud läbirääkimised. Neli delegatsiooni, kuhu kuulusid volikokku valitud, alustasid koalitsiooniläbirääkimisi käesoleva nädala esmaspäeval. Teisipäeval liitusid Isamaa saadikud. Koalitsioonile kuulub 21 liikmelises volikogus 13 kohta. Nädala jooksul räägiti läbi sotsiaal-, haridus-, kultuuri-, majandus-, kogukonna-, keskkonna- ja teiste valdkondade tegevused.

Lepingu kohaselt kuulub vallavolikogu esimehe koht Keskerakonnale (Priit Toobal) ning volikogu asejuhi koha saab EKRE. Vallavanema kandidaadi nimetab Isamaa ning valimisliidule Ühine Tee kuulub kaks abivallavanema kohta.


Koalitsioonipartnerid moodustavad 7-liikmelise vallavalitsuse, kus kaks kohta saavad nii valimisliit Ühine Tee kui EKRE ning ühe koha kolm ülejäänud nimekirja. Proportsionaalsuse alusel jaotuvad ka volikogu komisjonide esimeeste ja liikmete kohad.

KOALITSIOONILEPING

Valimisliidu Ühine Tee, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, Eesti Keskerakonna, Isamaa Erakonna ja Erakonna Eesti 200 koalitsioonileping Põhja-Sakala valla inimeste heaks.
I. Läbipaistva ja selge juhtimisega Põhja-Sakala
1. Optimeerime vallavalitsuse struktuuri ja hoiame valla valitsemise kulud kontrolli all.
2. Jätkame teenuskeskuste tegevust. Kaotame piirkonnajuhtide ametikohad.
3. Tagame järjepideva sõltumatu siseauditeerimise.
4. Ühendame vallale kuuluvad haldusettevõtted.
5. Osaleme omavalitsuste vahelises koostöös nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil.
6. Peame oluliseks nii investeeringuid kui valla allasutuste jätkusuutlikku rahastamist.
7. Kanname vallavolikogu istungeid veebis otse üle ja säilitame järelvaatamise võimaluse.

II. Haridusele ja noortele suunatud Põhja-Sakala
1. Loome Suure-Jaani Kooli Tääksi, Sürgavere ja Vastemõisa tegevuskohtade ning Vastemõisa lasteaia baasil Põhja-Sakala lasteaed-algkooli.
2. Liidame Suure-Jaani huvikooli Suure-Jaani kooliga.
3. Liidame Kõidama lasteaia Suure-Jaani lasteaiaga.
4. Töötame järjepidevalt selle nimel, et haridusasustustes on olemas vajalikud tugispetsialistid.
5. Kujundame Lahmuse koolist valla peamise õppekoha hariduslike erivajadustega lastele.
6. Tagame igale lapsele kodulähedase lasteaiakoha.
7. Ehitame Suure-Jaani koolile tänapäevase ja innovaatilise õpikeskkonnaga hoone.
8. Analüüsime huvihariduse ja -tegevuse olukorda vallas, et teha muudatusi, mis tagavad võimalikult mitmekesise huvihariduse ja -tegevuse valiku.
9. Kaasame noorsootöö ja noortele suunatud tegevuste arendamisel noortevolikogu.
10. Korrastame õpilastransporti.
11. Leiame parima lahenduse valla spordihoonete ja -rajatiste haldamiseks ning kasutamiseks. 

III. Kultuuri hoidev ja toetav Põhja-Sakala
1. Analüüsime 2022. aasta I poolaastal kultuuriasutuste piirkondlikku katvust ja juhtimisstruktuuri ning töötajate sotsiaalseid garantiisid, tehes vajadusel muudatusi.
2. Hoiame elus ja toetame traditsiooniliste sündmuste toimumist vallas.
3. Kutsume ellu valla ajalehe „Leole“ kolleegiumi.
4. Peame oluliseks Suure-Jaani kesklinna Rahvusvahelise Artur Kapi Ühingu poolt loodava Andekoja rajamist.
5. Väärtustame kirikute ja koguduste panust kohaliku kultuurielu edendamisse, toetame kirikuhoonete ja neis olevate kultuuriväärtuste säilitamist.
6. Pühakodade renoveerimiseks projektirahastuse saamisel panustame omaosalusse.

IV. Sotsiaalselt tasakaalus ja tervist edendav Põhja-Sakala
1. Teeme kõik võimaliku, et hoida ja parandada valla elanike sotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Inimesed peavad saama vajalikku abi järjepidevalt, sõltumata vanusest. Panustame ennetustegevusse ja koostöösse – võimalikke probleeme tuleb märgata võimalikult varakult.
2. Koos valla elanike ja spetsialistidega koostame ning võtame 2022. aasta jooksul vastu Põhja-Sakala valla sotsiaalvaldkonna arengukava.
3. Suurendame sünnitoetuse 500 eurolt 750 eurole.
4. Hakkame kolme ja enama lapselistele peredele maksma iga-aastast 50 eurost ranitsatoetust lapse kohta. Ranitsatoetust maksame kuni põhikooli lõpuni. 1. klassi astujate ranitsatoetus on 150 eurot.
5. Toetame sihtasutuses Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus hooldusteenuse edasiarendamist. Otsime selleks välisrahastust.
6. Arendame välisrahastuse toel Suure-Jaanis välja eakate teenus- ja päevakeskuse.
7. Töötame välja noorte perede toetuspaketi eesmärgiga, et noored pered (sh spetsialistid) meie valda jääksid ja uusi peresid juurde tuleks.
8. Tõstame hooldajatoetusi.
9. Loome võimalused perearsti-, õeteenuse osutamiseks Kõpu piirkonnas.
10. Arendame vajaduspõhist sotsiaaltransporti.
11. Leiame Võhma päevakeskusele uued kaasaegsed ruumid. Päevakeskusest vabanenud ruumid jätame Võhma lasteaia kasutusse.
12. Kutsume ellu Põhja-Sakala eakate ümarlaua.
13. Arendame välja uusi sotsiaalvaldkonna e-lahendusi.

V. Kohalikku kogukonda tunnustav ja kaasav Põhja-Sakala
1. Korraldame regulaarseid kohtumisi vallarahva ning vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate vahel.
2. Töötame välja rahvaküsitluste korra.
3. Toetame mittetulundusühinguid, seltse ja seltsinguid tegevuspõhiselt. 
4. Töötame külade ümarlauale välja selged funktsioonid, ülesanded ja vastutuse.
5. Koostöös kogukondadega toetame tiheasustusega aladel avalike mänguväljakute rajamist.
6. Täiendame kaasava eelarve korda.

VI. Kaasaegse taristuga, keskkonda väärtustav ja ettevõtlik Põhja-Sakala
1. Toetame koostöös riigiga kiire interneti arendamist kogu vallas.
2. Suurendame investeeringuid teede mustkatte alla viimiseks.
3. Suurendame valla eelarvest teede korrashoiu rahastamist.
4. Rajame kergliiklusteid, kaasates toetusraha.
5. Loome koostöös ettevõtjate ja valla haldusettevõttega võimalused uute korterelamute ehitamiseks ning olemasolevate renoveerimiseks.
6. Jätkame tänavavalgustuse arendamist, kasutades energiasäästlikke lahendusi.
7. Müüme või anname enampakkumise korras rendile vallale mittevajaliku kinnisvara.
8. Tagame vallateede tasuta plaanilise tolmutõrje lähemal kui 50 meetrit elamutest.
9. Tagame valla kinnisvara õigeaegse hooldamisega vara väärtuse säilimise.
10. Selgitame välja ja loome turvalised liiklusskeemid jalakäijatele ja raskeveokitele valla tiheasustusega aladel.
11. Kaardistame koos kogukondade ja ühistranspordi kasutajatega kitsaskohad ühistranspordis (sh bussipeatused) ning arendame valla ühistranspordi mitmekesisemaks, paindlikumaks ja otstarbekamaks. Algatame pilootprojektina nõudepõhise transporditeenuse.
12. Paigaldame avalikku ruumi inimsõbralikud istepingid.
13. Loome ettevõtjatele võimalused tankla rajamiseks Kõppu.
14. Loome jäätmete liigiti kogumise võimekuse vastavalt elanike vajadustele ning pöörame rohkem tähelepanu keskkonnateadlikkusele.
15. Korraldame linnades ja alevikes kevadise ja sügisese lehtede äraveo.
16. Taastame ettevõtjate ümarlaua.
17. Korrastame valla juhtimisstruktuuri, pannes ettevõtlusega tegelemise ühe konkreetse ametniku tööülesandeks.
18. Ehitame Suure-Jaani koolile tänapäevase ja innovaatilise õpikeskkonnaga hoone.
19. Rajame kergliiklustee Vastemõisast Kobruvere külla.
20. Rajame koostöös Türi vallaga kergliiklustee Võhmast Kahalasse.
21. Rajame kergliiklustee Sürgavere keskusest raudteejaama.
22. Remondime Kõpu Põhikooli hoone.
23. Remondime Paala Rahvamaja katuse.
24. Remondime Olustvere Põhikooli  hoone peale selle valla omandisse saamist.
25. Rajame Suure-Jaani Tallinna tänavale kõnniteed.
26. Rajame kirikutele kui olulistele maamärkidele neid eksponeeriva valgustuse.

VII. Külalistele avatud Põhja-Sakala
1. Loome valla turismiettevõtjatest ja kolmanda sektori esindajatest turismivõrgustiku, mida hakkab koordineerima Suure-Jaani Tervisekoda. 
2. Oleme avatud külalistele ja koostööpartneritele, taastame Põhja-Sakala valla ning asutuste ja organisatsioonide sõprussidemed välisriikides.

VIII. Kohtade jaotus koalitsioonipartnerite vahel
Moodustame koalitsiooninõukogu, kuhu kuulub üks, enim hääli saanud, esindaja  igast koalitsioonipartnerist.
Vallavolikogu esimees – Eesti Keskerakond
Vallavolikogu aseesimees – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Vallavolikogu aseesimees – opositsioon
Moodustame kolm kuni 9-liikmelist teemakomisjoni ning 3-liikmelise revisjonikomisjoni.
Eelarve- ja majanduskomisjon – esimees Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 2 liiget valimisliit Ühine tee, 2 liiget Eesti Keskerakond, 1 liige Isamaa Erakond, 1 liige Erakond Eesti 200
Haridus- ja kultuurikomisjon – esimees Erakond Eesti 200, 1 liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 2 liiget valimisliit Ühine tee, 2 liiget Eesti Keskerakond, 1 liige Isamaa Erakond, 1 liige Erakond Eesti 200
Sotsiaalkomisjon – esimees valimisliit Ühine Tee, 1 liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 1 liige valimisliit Ühine tee, 2 liiget Eesti Keskerakond, 1 liige Isamaa Erakond, 1 liige Erakond Eesti 200
Revisjonikomisjon – esimees opositsioonist, 1 liige opositsioonist, 1 liige Eesti Keskerakond
Valla ajalehe Leole kolleegium – esimees Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Moodustame 7-liikmelise vallavalitsuse, millest:
Vallavanem – Isamaa Erakond
Abivallavanem – valimisliit Ühine Tee
Abivallavanem – valimisliit Ühine Tee
2 vallavalitsuse liiget – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
1 vallavalitsuse liige – Eesti Keskerakond
1 vallavalitsuse liige –  Erakond Eesti 200
AS Suure-Jaani Haldus nõukogu – 1 liige Eesti Keskerakond, 1 liige Isamaa Erakond, 1 liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 1 liige valimisliit Ühine Tee
AS Võhma Elko nõukogu – 1 liige Eesti Keskerakond, 1 liige Isamaa Erakond, 1 liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, 1 liige valimisliit Ühine Tee
SA Tervisekoda nõukogu – 1 liige Erakond Eesti 200, 1 liige valimisliit Ühine Tee, 1 liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu – 1 liige Eesti Keskerakond, 1 liige Erakond Eesti 200, 1 liige valimisliit Ühine Tee
 

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela