Jüri Ratase kõne Eesti Keskerakonna volikogu istungil

Jan 24

Austatud volikogu liikmed!
Lugupeetud erakonnakaaslased!
Kõik vaatajad ja kuulajad!


Alustan oma tänast sõnavõttu suure ja südamest tuleva tänuga kõigile Eestimaa inimestele. Algaval nädalal lõppevad minu volitused Eesti Vabariigi peaministrina ning ametisse astub 51. Vabariigi Valitsus. Mul on olnud väga suur au tänaseks nelja aasta, kahe kuu ja ühe päeva jooksul kahe järjestikuse valitsuse juhina Eesti rahvast ja riiki teenida. Aitäh teile kõigile selle aja ja koostöö eest.


Selle aja sisse, valitsuse plaanidesse ja igapäevasesse tegevusse mahtus väga palju töid ja tegemisi Eesti elu arendamiseks ning meie riigi kindlustamiseks. Keskerakonna tõekspidamiste kohaselt oleme seisnud selle eest, et suurendada ühiskonna heaolu ja vähendada ebavõrdsust, tugevdada Eesti julgeolekut ja kasvatada rahvaarvu. Olen püüdnud olla kõigi Eestimaa inimeste peaminister, et meie riigis oleks igaühel hea elada.


Meie inimeste toimetuleku parandamiseks viisime ellu ulatusliku tulumaksureformi, et vähendada palgavaesust ja suurendada madalapalgaliste sissetulekuid. Samuti töötasime välja üksi elava pensionäri toetuse, võtsime vastu mitu erakorralist pensionitõusu, suurendasime märkimisväärselt toetusi lastega peredele ning mitmekordistasime toetusi puudega lastele. 


Ajaloolise sammuna tõstsime teadus- ja arendustegevuse rahastuse käesoleva aasta eelarves ühe protsendini meie sisemajanduse kogutoodangust. Samuti kasvatasime Eesti õpetajate keskmist palka OECD riikide seas ühena kiiremate seas. Riigijuhtimise parandamiseks tugevdasime kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, viisime ellu riigireformi, tõstsime politseinike, päästjate, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate ning tervishoiutöötajate palkasid ja tegime suuri investeeringuid tervishoidu.


Inimkeskse majanduse arendamiseks käivitasime maakondliku tasuta ühistranspordi, neljarajaliste maanteede ehituse kolmel põhisuunal, kruusateede tolmuvabaks muutmise programmi, laevade Eesti lipu alla toomise ning palju muud. Turvalise elukeskkonna tagamiseks arendasime iseseisva riigikaitse võimekust, hoidsime riigikaitsele kulud üle kahe protsendi SKP-st ning arendasime kriisideks valmisolekut.


Kindlasti väärib sellest ajast esile tõstmist Eesti esimene ja edukas eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus ning Tallinnas toimunud digitippkohtumised. Samuti mitme aasta jooksul toimunud Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamise sündmused nii kodus kui võõrsil. Need olid südamlikud ja ülevad hetked. Kindlasti kujundasid meie olevikku ja tulevikku otsused ja reaalsed sammud kliimaneutraalsuse saavutamise suunas ning ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikme vastutusrikas roll. 


Viimast aastat jääb loomulikult meenutama koroonaviiruse pandeemia, mille tõttu kuulutasime möödunud kevadel välja iseseisvuse taastanud Eesti esimese eriolukorra. Kogu aasta vältel töötasime selle nimel, et vähendada viirusest tingitud kahjusid meie inimeste tervisele ja majandusele. Võtsime vastu lisaeelarve, et turgutada majandust ning toetada raskustest kõige enam mõjutatud inimesi ja ettevõtteid.  Loomulikult mahtusid sellesse aega ka edukad kõnelused Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve ja taaskäivituskava üle, mille kasutamine ja rakendamine kujundab lähimatel aastatel Eestit oluliselt.


Ma tänan selle eest ka seniseid koalitsioonipartnereid ning opositsioonis olnud erakondi. Need on olnud meie ühised teod ja saavutused. Kindlasti tänan kõiki meie erakonnakaaslasi ja Eesti Keskerakonna toetajaid. Samuti meediaväljaandeid ja ajakirjanikke, nende seas kohalikke ja üleriigilisi väljaandeid, Eesti pühendunud ametnikkonda, kodanikeühendusi, välispartnereid, liitlasi ja sõpru hea koostöö eest.

Austatud kuulajad!

Kindlasti pean täna puudutama ka Eesti Keskerakonna asju. Andsin selle nädala alguses Keskerakonna juhatusele ülevaate meie rahalisest seisust ning käesoleva aasta eelarvest ja plaanidest. Meie ette pandud numbrid olid väga mõtlemapanevad.


Meie tegevust segavad päris mitmed aastatetagused probleemid, aga paraku paigutuvad sellesse konteksti ka hiljaaegu erakonnale esitatud uued kahtlustused. Sellest kõigest tingituna pidin esitama erakonna juhatusele eelarve eelnõu, milles sisaldusid erakordselt suured kärped. Pärast keerulisi arutelusid kiitsime heaks eelarve, mis nägi ette möödunud aastaga võrreldes ligi poole miljoni euro suuruse kokkuhoiu.  Meil tuleb mitmed kulud ümber vaadata, naid piirata ning teha ka raskeid personaliotsuseid. Ma tänan ka siin teie ees kõiki neid inimesi, keda see puudutab ning kes on meie erakonna heaks oma tööga seniajani väga palju panustanud.


Nagu te isegi mõistate, siis olid need väga valusad ja suure mõjuga otsused, kuid meil ei jäänud neid langetades palju muud üle. Poliitilist olukorda vaadates on Keskerakond siiski soodsas seisus. Oleme nii riigi kui kohalike omavalitsuste tasandil headel positsioonidel ning osaleme aktiivselt poliitikas, et oma inimeste, programmi ja heade mõtete toel panustada kõigi Eestimaa inimeste elu parandamisse. Ma usun, et see töö jätkub teie kõigi toel samal viisil.


Siiski, võttes arvesse meie olukorda ning muresid, peame edaspidi käituma veelgi siiramalt ning läbipaistvamalt. Keskerakond ja korruptsioon ei tohi mahtuda ühte lausesse ega isegi mõttesse ei avalikkuse ega ühegi meie liikme või poolehoidja jaoks. Me peame pingutama, et need mured endast kaugele maha jätta, et saaksime tulevikus keskenduda kõigele positiivsele, mida meie inimestel ja erakonnal Eestile anda on. Muidu muutuvad kõik meie ideed, teod ja praegused rasked otsused mõttetuks. Ma usun, et kõik koos nii mõeldes ning üksteist toetades saame sellega hakkama.

Armsad sõbrad!

Täna on meie ees ka olulised otsused, mis puudutavad algaval nädalal ametisse astuvat Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna valitsust. Alustasime selle kokkupanemist eesmärgiga jätkata tulemusliku COVID-19 kriisi lahendamisega, arendada meie riiki kõigis selle valdkondades ja piirkondades ning vaadata ka edaspidi rahuliku südamega tulevikku. Samas peame kindlasti silmas pidama, et Eesti poliitiline ja ühiskondlik õhustik on pingeline ning tegema nii sõnades kui tegudes kõik endast oleneva, et luua laiem poliitiline usaldus ja kõigi inimeste vaheline koostöötahe Eesti edasi viimiseks.


Sõnastasime peamisteks põhimõteteks seista tulevikku vaatava ja kõiki ühiskonnagruppe auväärselt kohtleva poliitilise kultuuri ning lugupidava riigivalitsemise eest, mis toetub meie põhiseaduse vaimule. Eesti peab olema tubli riik, mis toetab kõiki inimesi ning nende soovi ennast teostada ja panustada Eesti arengusse.


Samuti lubasime lähtuda kõigis oma sammudes Eesti riigi ja rahva ühisest parimast huvist ning õigluse ja õiguse põhimõtetest. Eesti on õigusriik, kus kõik ühiskondlikud otsustusprotsessid on võimalikult läbipaistvad.
Pidasime oluliseks sotsiaalse, majandusliku ja piirkondliku ebavõrdsuse vähendamist ning iga inimese tervise ja heaolu edendamist. Me peame seisma kõigi Eestimaa inimeste õiguste eest ning austame eraelu puutumatust. Eesti välis- ja julgeolekupoliitika keskmeks on endiselt Euroopa Liidu, NATO ja ÜRO liikmelisus ning aktiivne Eesti huvide esindamine nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka kahepoolses suhtluses. Kindlasti jätkame aktiivset rolli Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisel ning töötame selle nimel, et erinevaid liidu rahastuid kasutada võimalikult kiire rohe- ja digipöörde läbiviimiseks, mis ei jäta endast maha ühtegi Eestimaa inimest ega piirkonda.
Oleme suutnud läbirääkimiste käigus mainitud eesmärkidest kinni pidada ning täna teie ees olev koalitsioonilepingu eelnõu seisab kindlalt nende põhimõtete eest.


Head kuulajad! 


Soovin tänada kõiki läbirääkimistel panustanud erakonnakaaslasi ning eriti meie delegatsiooni juhtinud Mailis Repsi. Mailis tõi Keskerakonna välja äärmiselt raskest olukorrast, mis oleks võinud vabalt lõppeda ka pikkadeks aastateks opositsiooni jäämisega. Läbirääkimiste tulemusena saavutatud õiglane koalitsioonileping ja ametikohtade jaotus annavad meile võimaluse jätkata olulist tööd Eestimaa elu edasiviimisel ning ühtlasi tugeva positsiooni tulevasteks valimisteks. 


Hea Mailis, tänan Sind südamest nende pikkade päevade ja öötundide eest, mis Sa läbirääkimistel meie erakonna maailmavaate ja eesmärkide eest seisid.  
Kallid erakonnakaaslased, soovin teile tänaseks häid mõttevahetusi ning edu, jõudu ja tervist tulevikuks!

Jõudu Eesti Keskerakonnale!
Jõudu Eestile!

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela