Õiglane riik toetab lapsi, noori ja peresid

Jan 03

 

• Esimese ja teise lapse toetuse tõus 100 €
• Igale lapsele üks tasuta huviring
• Noortele peredele eluasemelaen ilma omafinantseeringuta
• Tasuta lasteaiakoht igale lapsele

 

Perekond ja kodu
Ühiskond algab perekonnast. Toetame perekonnaväärtusi ning rõhutame kodu tähtsust kui lapse parimat kasvukeskkonda. Laste kasvatamisel toetame mõlema lapsevanema rolli ja vastutust. Tähtsustame kogu perekonnale loodud vaba aja veetmise ja puhkevõimaluste arendamist.

 

Laste ja perede toetamine
 Suurendame ja loome täiendavaid toetusi vähekindlustatud peredele, puudega lapsi kasvatavatele peredele ja üksikvanematele ning paljulapselistele peredele.
 Tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni.
 Tõstame lasterikka pere toetuse 3-6 lapsega peredele 500 euroni ning 7 ja enama lapsega peredele 600 euroni kuus.
 Tagame igale lapsele tasuta lasteaiakoha. Kompenseerime kohalikele omavalitsustele selle pakkumisega kaasnevad kulud.
 Tagame tasuta kooli- ja lasteaiatoidu ning õppevahendid lasteaiast gümnaasiumi või kutsekooli lõpuni.
 Loome paljulapselistele peredele pereauto soetamise toetusmeetme.
 Toetame inimeste põhiõigusi ning vabadust elada koos erinevates peremudelites.
 Seisame selle eest, et vanem saaks pärast lapsega kodus oldud aega jätkata oma endisel töökohal.
 Toetame isapuhkuse pikkuse tõstmist.
 Tõstame ühiskonnale eeskujuks ettevõtteid, kes avavad oma töötajate laste tarbeks hoiutubasid, võimaldavad emadel ja isadel teha kaugtööd ning hoolitsevad selle eest, et väikelaste vanemad saaksid võrdselt teistega oma kutsetööle pühenduda ja ametiredelil edeneda.
 Pakume välismaalt tagasipöördumise nõustamist igale perele ja üksikisikule, et lihtsustada Eesti elukorraldusega taas harjumist, koolikoha leidmist lastele ja muude praktiliste küsimuste lahendamist.
 Tagame noortele peredele võimaluse saada oma kodu soetamiseks eluasemelaenu riigi käendusel ning ilma kohustusliku omafinantseeringuta.
 Jätkame üle Eesti munitsipaalelamuehitust ja sotsiaaleluruumide loomist (sh riigimajad ja ühiselamud pärast kooli).
 Toetame vanavanematele riiklike soodustuste pakkumist lapselastega tegelemisel.
 Kujundame riigihalduse ministri ametikoha ümber rahvastiku- ja regionaalministriks ning kaasame rahvastikukriisi lahenduste väljatöötamiseks teadlasi. 

 

Laste ja perede kaitse
 Arendame paari- ja peresuhteid toetavaid teenuseid (nõustamis- ja teraapiateenused), kasutades selleks multifunktsionaalseid päevakeskuseid.
 Tagame riigipoolse elatisabi süsteemi efektiivse toimise, mis tagaks alimente mittesaavate üksikvanematele laste elatusraha kindlustamise.
 Võitleme perevägivallaga. Töötame välja lähisuhtevägivalla vastu võitleva seaduse.
 Loome perevägivalla ohvritele üle Eesti toetussüsteemi vajadusel uue iseseisva elu alustamiseks.
 Edendame positiivseid, vägivallavabasid ja lapsi kaasavaid kasvatusviise ning vastavat teavitustööd.
 Tagame väärkoheldud laste abistamise ja toetamise sõltumata elukohast ning menetlusstaadiumist.
 Tõstame lastega töötavate spetsialistide, sh õigus- ja korrakaitseorganite töötajate teadmisi ja oskusi lapsesõbralikust menetlusest.
 Suuname kohalikele omavalitsustele täiendavaid vahendeid, et igas omavalitsuses oleks vähemalt 1 lastekaitsetöötaja 1000 lapse kohta. Samuti tagame lastekaitsetöötajate pideva enesetäienduse kompetentsi tõstmiseks.
 Toetame laste ja lapsevanemate teadlikkuse suurendamist interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamisega seotud riskidest.

 

Kodanikuühiskond ja noored
Eesti peab olema hea, turvaline ja kaasav elukoht kõigile meie inimestele. Ühtehoidev ja sidus ühiskond suurendab ka kodanikusektori aktiivsust ja laiapõhjalisust riigielus kaasa rääkimisel. Tuleviku seisukohalt peame eriti oluliseks noorte toetamist ning nende motiveeritust panustada Eesti ühiskonna ja riigi arengusse.

 

KOGU MEIE VALIMISPLATVORM ON KÄTTESAADAV SIIT! 

TAGASI