Õiglane riik pakub arstiabi

Jan 03

 

• Solidaarne ravikindlustus
• Lisaraha tervishoiule
• Üle-Eestiline digiregistratuur ravijärjekordade lühendamiseks
• Hambaravihüvitise laiendamine
• Iga-aastaste tervisekontrollide propageerimine

 

Meie prioriteediks on inimeste hea vaimne ja füüsiline tervis, mille saavutamisse tuleb panustada kõigis eluvaldkondades. Toetame inimkeskset tervishoiukorraldust, mis vastab riigi majandusarengu tasemele, kaasaegse meditsiini nõuetele ning on orienteeritud patsientide vajadustele. Tervishoiusüsteemi juhtimine, planeerimine ja kontrollimine ning vastutus selle eest tuleb allutada ühele kindlale juhtimiskeskusele. Seisame solidaarse tervishoiumudeli säilimise ning arendamise eest. Samuti kujundame populatsioonipõhise, patsientide vajadusi arvestava haiglavõrgu koos ratsionaalse kulumudeliga. 

 Töötame igal tasandil tervena elatud eluaastate ning oodatava eluea kasvu nimel.
 Parandame arstiabi kättesaadavust ning vähendame ravijärjekordi poole võrra.
 Loome eakatele suunatud geriaatrilise abi süsteemi ja geriaatria eriala ülikoolis.
 Seome hambaravihüvitise lahti haigekassa lepingutest.
 Muudame vastsündinu koduse külastuse perearsti või pereõe poolt kohustuslikuks.
 Rakendame üle-eestilise arsti vastuvõtule registreerimise läbi digiregistratuuri selleks, et ei toimuks topelt vastuvõtuaegade registreerimist ning inimesed saaksid kiiremini ning mobiilsemalt arsti juurde.
 Kiirendame digisaatekirjade, e-konsultatsioonide, digiregistrite ja teiste digilahenduste kasutusele võtmist.
 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks investeerime e-tervise lahendustesse, tervisetehnoloogiatesse ning jätkame personaalmeditsiini arendamist.
 Tagame kõigile Eestis elavatele ravikindlustamata inimestele lisaks vältimatule abile ka esmatasandi arstiabi (perearsti teenuse).
 Toetame perearsti teenuse kättesaadavuse suurendamist ka õhtustel tundidel ning nädalavahetustel.
 Säilitame kodulähedased haiglad. Tagame arstiabi võimaluse inimestele võimalikult kodu lähedal.
 Tagame haigushüvitise maksmise alates esimesest päevast. Täna ei maksta 1.–3. haiguspäeva eest hüvitist. 4.–8. päevani (5 päeva) maksab hüvitist tööandja (70%) ning edasi haigekassa (70%).
 Propageerime iga-aastaseid tervisekontrolle ning võimalust neid töö juures läbi viia.
 Laiendame geeniuuringu programmi. Peame oluliseks tehisintellekti turvalist rakendamist meditsiinis, teaduses ja muudes valdkondades.
 Toetame Maailma Vähideklaratsiooni allkirjastamist ning vähiennetusprogramme.
 Viime ellu Tallinna Haigla projekti, mille kaudu tõstame meditsiiniteenuste kvaliteeti Põhja- Eestis ja lühendame ravijärjekordi.
 Laiendame abivajajatele koduõenduse teenust.
 Suurendame teavitustööd laste immuniseerimise, hambaravi ja tervisliku toitumise kohta.
 Edendame tervislikke liikumis- ja eluviise. Seejuures pöörame erilist tähelepanu laste ülekaalulisuse ning sõltuvustegevuste vähendamisele.
 Suurendame ennetustööd alkoholi tarbimise vähendamiseks, eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust. Jätkame õnnetussurmade vähendamise programme.
 Tõstame alaealiste uimastisõltlaste ravi ja rehabilitatsiooni mahtu ning uute tõenduspõhiste uimastiennetuse meetodite kasutamist.
 Keelustame alaealistele energiajookide müügi.
 Vabastame erisoodustusmaksust tööandja poolt töötajate terviseedendusele kulutatavad vahendid.
 Tugevdame riikliku tervishoiusüsteemi juhtimist, kus vastutus juhtimise eest on selgelt määratletud ja on olemas tõhus kontroll. Tervishoiu võrgustik (haiglad ja tervisekeskused) peab olema patsientide vajadusi arvestades planeeritud ja vajaduspõhiselt rahastatud.
 Muudame maakondade üldhaiglate rahastamise eelarveliseks, mis tagab ühtlaselt kogu Eestis arstiabi kättesaadavuse, arvestades piirkondade vajadusi.

 

KOGU MEIE VALIMISPLATVORM ON KÄTTESAADAV SIIT! 

 

TAGASI