Õiglane riik kindlustab väärika pensioni

Jan 03

 

• Erakorraline pensionitõus
• Solidaarne pensionisüsteem
• Tööstaažist sõltuv I sammas (1=1)
• Keskmine pension jäägu maksuvabaks
• Pensioni tasuta kojukanne

 

Eesti Keskerakonna sotsiaalpoliitika on alati lähtunud põhimõttest, et riik kohustub tagama inimväärse elu kõigile. Kõrgeim eesmärk peab oleme kõikide inimeste hoidmine alates nende sünnimomendist kuni vanaduspõlve lõpuni, väärikas vanaduspõlv eakatele.

 Tõstame keskmist vanaduspensioni 2020. aastal erakorraliselt koos indekseerimisega 100 euro võrra. Ainult erakorraline pensionide tõstmine tagab aastaks 2023 keskmiseks vanaduspensioniks 700 eurot.
 Hoiame keskmise vanaduspensioni tulumaksu vabana. Rakendame pensionäridele täiendava 250-eurose tulumaksuvabastuse, tõstes seeläbi vanaduspensionäride maksuvaba tulu kuni 750 euroni kuus.
 Võimaldame pensioniealistel hambaproteesidest kasutamata või ülejäänud raha kasutada hambaraviks. Lisaks eakatele kehtivale 85 euro suurusele hambaravi hüvitisele lubame neil kasutada ka proteeside tegemiseks ette nähtud või sellest ülejäänud raha.
 Kehtestame „lesepensioni“ võimaldades eakatel abielupaaridel ühe surma puhul saada suuremat pensioni lahkunud abikaasa pensioni arvelt.
 Jätkame üksi elavatele pensionäridele täiendava toetuse maksmist.
 Peame oluliseks eakatele jõukohaste ning paindlike, sh osalise tööajaga töövõimaluste pakkumist ning tööturu alaseid koolitusi pensionieelikutele.
 Jätkame eakatele kaasaegsete päevakeskuste loomist ning huvitegevuse pakkumist, et tagada eakatele vaheldusrikas vaba aja veetmine.
 Ratifitseerime Euroopa Sotsiaalharta 23. artikli, mis käsitleb eakate õigust sotsiaalsele kaitsele.
 Aitame koostöös kohalike omavalitsustega luua iga omavalitsuse juurde Eakate nõukojad. Nõukojad tegeleksid just eakatele suunatud teemadega.
 Vabastame alates 65-st eluaastast inimesed 5-eurosest eriarsti visiiditasust.
 Taastame pensioni tasuta kojukande kõigile, kes seda teenust täna kasutavad või tulevikus taotlevad.
 Peame oluliseks kohustusliku teise pensionisamba haldustasude vähendamist ja tootlikkuse tõstmist. Kaalume pensionifondide riiklikku haldamist.

 

KOGU MEIE VALIMISPLATVORM ON KÄTTESAADAV SIIT! 

TAGASI