Õiglane riik tagab õiglase palga

Jan 03

 

• Maksuvaba tulu reform
• Õpetajate, kultuuritöötajate, politseinike, päästjate jt palgatõusud
• Kolmepoolsed kohtumised Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga
• Maapiirkondades töökohtade loomine

 

Maksupoliitika ja rahandus
Üle kahekümne aasta Eestis kehtinud maksusüsteem on jõudnud oma loomuliku lõpuni ning oleme järk-järgult üle minemas astmelisele tulumaksule. Seeläbi on paranenud madala ja keskmise sissetulekuga inimeste igapäevane toimetulek. Keskerakonna maksupoliitika eesmärgiks on soodustada netosissetulekute kasvu ja pidurdada hinnatõusu. Meil tuleb muuta Eesti maksusüsteemi kaasaegsemaks ja tõhusamaks keskendudes enam kõrgemate tulusaajate maksustamisele ning vähendades kõigi toodete ja teenuste kaupu mõjutavaid kütuse- ja elektriaktsiise.

 Toetame riigieelarve laiapõhjalist revisjoni, mille käigus vaatame üle kõik riigi tulu- ja kuluallikad ning hindame nende eesmärgipärasust. Nii piirame dubleerimist ja bürokraatiat ning paneme paika valdkonnad, mis enim lisaraha vajavad.
 Jätkame vastutustundlikku ja jätkusuutliku eelarvepoliitikaga valmistudes seejuures Euroopa Liidu toetusfondide vähenemiseks.
 Rakendame vähemalt 10 miljoni euro ulatuses kaasava riigieelarve põhimõtet.
 Toetame sotsiaalmaksu lae kehtestamist, et soodustada kõrgepalgaliste töökohtade Eestisse tulekut ning muuta ettevõtete senine palgapoliitika läbipaistvamaks.
 Kaalume sotsiaalmaksumiinimumi erandite laiendamist tööturul madala konkurentsivõimega sihtgruppidele.
 Vabastame tööandja kulutused tervishoiule ning lastehoiule erisoodustusest.
 Toetame õiglase ja lihtsa euroopaliku astmelise tulumaksusüsteemi kehtestamist.
 Vaatame üle töötuskindlustusmakse määrad. Kaalume tööandja vabastamist töötava pensionäri eest töötuskindlustusmakse maksmisest.
 Hoiame keskmise vanaduspensioni tulumaksu vabana. Rakendame pensionäridele täiendava 250-eurose tulumaksuvabastuse, tõstes seeläbi vanaduspensionäride maksuvaba tulu kuni 750 euroni kuus.
 Hoiame alkoholi- ja tubakaaktsiisid konkurentsivõimelisel tasemel, kuid sotsiaalpoliitika vajadusi arvestavad. Me ei tõsta 2019-2023. aastatel alkoholiaktsiise.
 Laiendame väiketootjatele õlle-, veini- ja siidriaktsiisi soodusmäära rakendamist.
 Analüüsime kogu senist aktsiisipoliitikat tervikuna ning ühtlustame seda oma lähinaabritega. Vähendame vajadusel kütuseaktsiisi, et kütusehinnad oleks naaberriikidega konkurentsivõimelisel tasemel.
 Langetame elektriaktsiisi minimaalsele Euroopa Liidus lubatud tasemele.
 Seisame vastu majutusteenuse ning ravimite käibemaksumäärade tõstmisele. 
 Jätkame seniste maksuerisustega ravimitele ja meditsiinitoodetele.
 Toetame e-raamatutele ja e-online ajakirjandusele madalamat 9%-list käibemaksumäära.
 Laiendame kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat. Anname kohalikele omavalitsustele võimaluse kehtestada kohaliku maksuna turismimaks.
 Suuname kütuseaktsiisist vähemalt 75% teehoidu. Suurendame kohalike teede hoiuks ettenähtud vahendeid.
 Suuname osa ressursitasust tulevikuks loodavasse fondi, nn Põxiti fond.
 Peame oluliseks jagamismajanduse ausat ja õiglast maksustamist. Panustame selleks sobiva maksuplatvormi väljatöötamisse koostöös erasektoriga.
 Vaatame üle hasartmängumaksu kogumise süsteemi seades eesmärgiks suurendada sektorist laekuvat maksutulu.
 Suurendame ausa konkurentsi toetamiseks Maksu- ja Tolliameti vahendeid võitluseks varimajanduse ning ümbrikupalkadega.
 Piirame ettevõtete kasumi maksuvabalt Eestist välismaale välja viimist.

 

Siseturvalisus
Eesti riik on tugev, edumeelne ja euroopalik. Eesti tagab turvatunde ja julgeoleku kõikidele oma elanikele ning riigis viibivatele inimestele. Eestis toimib õigussüsteem, mille aluseks on põhiseadus, mis kaitseb võrdselt inimeste õigusi ja vabadusi. Eesti on ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus inimesed oskavad turvalisusriske märgata ja nendele reageerida. Keskerakonna prioriteetideks on inimene ja see kogukond, kus ta elab. Turvalisuspoliitika elluviimisel on oluline kindlustada siseturvalisuse areng selliselt, et elanikele pakutavate teenuste kvaliteet paraneks. Siseturvalisuse tagamiseks on vaja rakendada kogu riigi potentsiaali, haarates kaasa kõiki ministeeriume, nende allasutusi ja mõttekodasid. Eesti elanikud on sisejulgeoleku põhiline edu alus ja garantii. Siseturvalisus tagatakse suurema ressursi paigutamise abil. Selle tulemusena tõuseb korrakaitseorganite poolt lahendatavate kuritegude hulk ning kasvab suutlikkus avastada ja lahendada keerukamaid ja suuremahulisemaid õigusrikkumisi. Siseturvalisuse valdkonnas on oluline kogukonnakeskne lähenemine ning selle elluviimiseks peavad valitsusasutused kaasama võimalikult palju kohaliku omavalitsuse üksusi, ühiskondlikke organisatsioone, kolmanda sektori ettevõtteid ja üksikisikuid. Siseturvalisus algab kodust. Turvalisuse tagamist toetavad ka vabatahtlikud ning üldhariduskoolid oma õppeprogrammidega. 

 

Kultuur ja sport
Kõigil Eesti elanikel peab olema võimalus luua kultuuri ja sellest osa saada sõltumata nende regionaalsetest, sotsiaalsetest, kultuurilistest, etnilistest, vanuselistest, soolistest või teistest individuaalsetest eripäradest ja -vajadustest. Eesti kultuuri ja keele hoidmine ning arendamine on põhiseaduslik väärtus ja kohustus. Sport ja olümpialiikumine on kandnud Eesti omariikluse loos ülisuurt ja rahvast ühendavat rolli. Peame oluliseks väärtustada kõiki spordi arengusse panustavaid tipptegijaid, noori ja tõusvaid sporditähti, treenereid, kohtunikke, toetajaid ning kõiki spordiharrastajaid ja kaasaelajaid. Liikuvate eluviiside igakülgne edendamine on ülioluline, et tagada meie inimeste füüsiline ja vaimne tervis ning heaolu. Sportlikud ja tervislikud eluharjumused annavad olulise panuse inimeste tervena elatud aastate tõstmisesse. Toetame Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitust liikuda iga päev aktiivselt vähemalt 60 minutit.

 

Riigivalitsemise põhimõtted
Oleme läbi aegade pidanud oluliseks inimeste suuremat sõnaõigust poliitikas. Lisaks esindusdemokraatia kvaliteedi tõstmisele seisame jätkuvalt selle eest, et rahvas saaks valida presidenti ja otse väljendada oma eelistusi ka valimiste vahel rahvaküsitluste, rahvahääletuste, osalusveebi ja teiste lahenduste abil. Väärtustame erakonnana vahetut kontakti valijatega: me ei peitu virtuaalsusesse, vaid korraldame jätkuvalt otsekohtumisi ja üritusi. Riigivalitsemine peab olema hästi läbi mõeldud ja korraldatud. Valitsemisstruktuurid peavad aitama seatud eesmärke teostada ning samas ka teadmispõhiselt ja strateegiliselt arengut kavandada ning otsuseid korralikult ellu viia. Peame oluliseks, et kohtusüsteem jääks teistest võimuharudest sõltumatuks ning säiliksid kõrged kohtuniku ametile esitatavad nõuded. Keskerakond peab tähtsaks, et riigivõimu teostataks austusega inimeste ja nende põhiõiguste suhtes. Üldiste inimõiguste kaitse, diskrimineerimise vältimine kõikides selle vormides, võrdne kohtlemine, võrdsete võimaluste loomine, solidaarsus, hoolivus, sallivus, pluralism ja vabadus ‒ need on meile ühiskonna põhiväärtused. 

 

KOGU MEIE VALIMISPLATVORM ON KÄTTESAADAV SIIT! 

TAGASI